ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

1.1. Laif is ingeschreven bij de KvK in Groningen als handelsnaam onder Babypraktijk Noord onder KvK nummer: 55750478
1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Laif een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ’Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Laif zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Laif alleen bindend indien en voor zover deze door Laif uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Laif is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Laif het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.3. Aanbiedingen van Laif zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

Artikel 4 – Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.
4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.

Artikel 5 – Overeenkomst / levertijd

5.1. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de bestelling door Laif per e-mail aan Klant wordt bevestigd.
5.2. Zodra de betaling door Laif is ontvangen, stuurt Laif de bestelling zo spoedig mogelijk toe.
5.3. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Laif binnen 14 dagen te herroepen. De kosten voor het terugzenden van het artikel zijn voor rekening van de Klant. De bedenktermijn van 14 dagen geldt niet voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.4. Artikelen die worden geretourneerd dienen compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.
5.5. Laif is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het artikel ontstaat. We raden u aan om artikelen altijd ’verzekerd’ retour te zenden.
5.6. Indien artikelen niet voorradig zijn en een korte (binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling) levertijd niet haalbaar is, dan neemt Laif contact met u op.
5.7. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.8. Indien de levertijd, onvoorzien, langer dan 30 dagen duurt, dan worden eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan Klant terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met Laif gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.9. Zodra de te leveren artikelen op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze artikelen betreft, over op Klant.
5.10. Laif verwerkt de gegevens exact zoals opgegeven door Klant. Kosten ontstaan door het onjuist invoeren van gegevens zijn voor rekening van de Klant. Laif is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van de bestelling door fouten bij PostNL of de Klant. Voor de zekerheid raden we aan om te kiezen voor ‘verzekerd verzenden’.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Laif aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
6.2. De totale aansprakelijkheid van Laif wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan de feitelijke waarde van de zending.
6.3. Aansprakelijkheid van Laif voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.4. Buiten de in artikel 6.2 genoemde gevallen rust op Laif geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 6.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Laif.
6.5. De aansprakelijkheid van Laif wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Laif onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Laif ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Laif in staat is adequaat te reageren.
6.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Laif meldt.
6.7. Klant vrijwaart Laif voor alle aanspraken van derden.

Artikel 7 – Overmacht
7.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Laif door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Laif kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (Reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde artikelen met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Consument-Klanten komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
8.2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld bestaat, dient Klant bij Laif te reclameren op grond van artikel 10 (Reclame).

Artikel 9. – Privacy
9.1. Laif zal de persoonsgegevens van Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacyverklaring welke op deze website staat vermeld.
9.2. Laif neemt daarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 10. – Reclame
10.1. Indien het afgeleverde artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Laif in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Laif.
10.2. Indien Laif de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante artikelen, gerepareerd, vervangen of vergoed.
10.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het artikel.
10.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 11. – Slotbepalingen
11.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 11 maart 2016 en treden per deze datum in werking. Met de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden vervallen alle eerdere regelingen betreffende hetgeen in deze Algemene Voorwaarden geregeld wordt.
11.2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.3. Geschillen tussen Klant en Laif over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Laif te leveren of geleverde artikelen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
11.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.